loading...

Algemene voorwaarden

Opsmaak Vormt staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer 30230705.

1 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; In
dit geval Opsmaak Vormt.
c. Informatiedragers: alle middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
2 Algemeen
Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Belangrijk!
Onze producties zijn maatwerk. Daarom is het herroepingrecht niet van toepassing.
a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Opsmaak Vormt gesloten overeenkomsten.
b. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opsmaak Vormt, voor de uitvoering waarvan door Opsmaak Vormt derden dienen te worden betrokken.
d. Indien Opsmaak Vormt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opsmaak Vormt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3 Overeenkomst, offerte en bevestiging
a Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk inclusief btw vermeld staat). en andere heffingen van overheidswege. Genoemde
tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
b Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opsmaak Vormt een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opsmaak
Vormt eerst nadat deze schriftelijk door Opsmaak Vormt zijn bevestigd.
c Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Opsmaak Vormt wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Opsmaak Vormt, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
d Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
e Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
f Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde uurtarieven worden berekend. Indien er een algemene uurtariefwijziging bekend is gemaakt, zal de prijsberekening plaatsvonden aan de hand van het laatst genoemde uurtarief.
4 Honorarium en bijkomende kosten
a Naast de overeengekomen offerte komen ook de kosten, die Opsmaak Vormt voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
b Indien Opsmaak Vormt door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart
te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Opsmaak Vormt gehanteerde honorariumtarieven die genoemd zijn in de offerte.
c De prijs die Opsmaak Vormt voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5 Prijswijzigingen
a Opsmaak Vormt is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging
van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
b Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Opsmaak Vormt tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
c. Opsmaak Vormt is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de
ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Opsmaak Vormt zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.
6 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
a Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
b Indien de overeenkomst door Opsmaak Vormt wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Opsmaak Vormt redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden
dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
c De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Opsmaak Vormt op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel
van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
d Zowel Opsmaak Vormt als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Opsmaak Vormt het recht het
verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
e In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Opsmaak Vormt zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de
opdrachtgever bewijst dat Opsmaak Vormt ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opsmaak Vormt vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering
van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
f Wbt tuinposteraanbieding.nl dient de klant schriftelijk een verzoek te doen een gesloten overeenkomst te annuleren. Pas nadat Opsmaak Vormt het annuleringsbericht heeft bevestigd (dus dat Opsmaak Vormt hiermee akkoord gaat) is de annulering definitief. Dit heeft te maken met
de status van de bestelling. Mocht iets inmiddels in productie zijn, dan is annulering niet meer mogelijk.
7 De uitvoering van de overeenkomst
a Opsmaak Vormt zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opsmaak Vormt de
opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
b De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door
het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
c Een door Opsmaak Vormt opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Opsmaak Vormt in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
d Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Opsmaak Vormt.
e Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Opsmaak Vormt, al dan niet in naam van de opdrachtgever,
opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Opsmaak Vormt zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
f Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opsmaak Vormt te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
g Iedere levering van zaken door Opsmaak Vormt aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
h Opsmaak Vormt is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
i De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Opsmaak Vormt ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Opsmaak Vormt terug te zenden.
j Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Opsmaak Vormt de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
k Opsmaak Vormt is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
l Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen
8 Afwijkingen
a Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
van geringe betekenis zijn.
b Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
c Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
9 Inschakelen van derden
a Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan Opsmaak Vormt, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
b Indien Opsmaak Vormt op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Opsmaak Vormt namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
c Indien bij de uitvoering van de opdracht Opsmaak Vormt volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeopdrachtnemer met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. De Algemene
voorwaarden van de toeopdrachtnemer kunt u kostenloos bij ons opvragen. Indien gewenst kunt u een aanvraag doen per mail.
10 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
a Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Opsmaak Vormt. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opsmaak Vormt daartoe bevoegd.
b Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
c Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opsmaak Vormt te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te(laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van
Opsmaak Vormt openbaar te maken of te verveelvoudigen.
d Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opsmaak Vormt tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opsmaak Vormt, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
e Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Opsmaak Vormt jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
11 Gebruik en licentie
a Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opsmaak Vormt, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen
aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Opsmaak Vormt bekend te zijn gemaakt.
b De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Opsmaak Vormt niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of
aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Opsmaak Vormt recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het
overeengekomenhonorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Opsmaak Vormt een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
c Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
1. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
2. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
d Opsmaak Vormt heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
12 Betaling
a Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen* na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opsmaak Vormt nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Opsmaak Vormt gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150,- excl. BTW.
b Opsmaak Vormt heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
c De opdrachtgever verricht de aan Opsmaak Vormt verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Opsmaak Vormt heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
* Tuinposters en spandoeken worden vooraf afgerekend. In uitzonderlijke gevallen leveren wij deze op rekening.
13 Overmacht
a Tekortkomingen van Opsmaak Vormt in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
b Tekortkomingen van Opsmaak Vormt in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand,
machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Opsmaak Vormt toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
c Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
d Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
14 Garanties en vrijwaringen
a Opsmaak Vormt garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
b De opdrachtgever vrijwaart Opsmaak Vormt of door Opsmaak Vormt bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
c De opdrachtgever vrijwaart Opsmaak Vormt voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
15 Aansprakelijkheid
a Opsmaak Vormt is niet aansprakelijk voor:
1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
4. gebreken in offertes van toeopdrachtnemers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeopdrachtnemers.
5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art.7i zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden
zijn geweest.
b Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Opsmaak Vormt aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Opsmaak Vormt voor alle overige dan
voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
c Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opsmaak Vormt of de bedrijfsleiding van Opsmaak Vormt-ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Opsmaak Vormt voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het
uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Opsmaak Vormt gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 2.000,= en in
ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opsmaak Vormt uitkeert.
d Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
e De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk,kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Opsmaak Vormt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan
van deze kopieën niet was opgetreden.
15 b. Opmaak en specificaties/verantwoordelijkheden producten en diensten van toepassing op de tuinposters en spandoeken producties via tuinposteraanbieding.nl.
Nadat de bestelling online is geplaatst, is het mogelijk bestanden te uploaden.
Ook is het mogelijk de bestanden via wetransfer.com te mailen naar mail@tuinposteraanbieding.nl.
Alle bestanden, ook die drukklaar zijn aangeleverd, worden gratis door Opsmaak Vormt gecontroleerd. Indien mogelijk worden de bestanden aangepast conform onze aanleverspecificaties. Opsmaak Vormt is alleen niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor fouten/afwijkingen en/of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van bestanden. Dit is voor risico van de klant.
Opsmaak Vormt controleert gratis de aangeleverde bestanden. Indien de aangeleverde bestanden niet door ons te verwerken zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
De klant dient rekening te houden dat kleuren op het beeldscherm of de weergave via een eigen print in zekere mate zullen afwijken van het eindproduct. De klant heeft bij dit soort afwijkingen geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook geringe afwijkingen in formaat (maximaal 5%) en kwaliteit van het papier/sticker zijn toegestaan.
16 Overige bepalingen
a Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Opsmaak Vormt gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
b Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
c Op de overeenkomst tussen Opsmaak Vormt en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opsmaak Vormt en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opsmaak Vormt is gevestigd, of
de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Opsmaak Vormt.

Opsmaak Vormt
Computerweg 1
3821 AA Amersfoort
Nederland
mail@opsmaakvormt.nl
www.opsmaakvormt.nl
KvK: Gooi-, Eem- en Flevoland 30230705